Te Puia, Hemo Rd PO Box 334
Rotorua 3040, New Zealand.
+64 7 348 9047   info@tepuia.com

Operating Hours:
8am – 5pm Winter (April - September)
9am – 6pm Summer (September – April)

Emotiki

 

TikiShades Tiki Toothy 1000 Exercise C large V01 Tiki Wink 1000 Tiki WideGrin 1000 Tiki Skull 1000
 Tiki SpeakNo 1000  Tiki SeeNo 1000  Tiki HearNo 1000  Tiki Sealed 1000  Tiki Sleep 1000  Tiki Santa2
 Tiki Silly 1000  Tiki RedAngry  Tiki Rofl 1000  Tiki Sad2 1000  Tiki Sad 1000  Tiki Pout 1000
 Tiki Love 1000  Tiki RollEyes 1000  Tiki Kiss 1000  Tiki Hungry 1000  Tiki Ooh 1000  Tiki OMG 1000
 Tiki Jagged 1000  Tiki Neutral 1000  Tiki Thirsty 1000  Tiki Happy 1000  Tiki Dead 1000  Tiki Ew 1000
 Tiki Geek 1000  Tiki Devil 1000  SmileyThumbsUp  Tiki Cry 1000  Tiki Angry 1000  Tiki Derp 1000

 

Angry V01 Cry V01 Derp V01 Devil V01 Ew V01
EvilHearNo V01 EvilSayNo V01 EvilSeeNo V01 Happy V01 Geek V01
Hungry V01 Jagged V01 Kiss V01 Love V01 Pout V01
Neutral V01 OMG V01 Ooh V01 RedAngry V01 ROFL V01
 RollEyes V01  Sad1 V01  Sad2 V01  Santa V01  Sealed V01
 Shades V01  Silly V01  Sleep V01  Thirsty V01  ToothyGrin V01
 Wink V01  WideGrin V01  Hangi V01  Hongi V01  Pukana V01